Lenfoma

Profesyoneller için Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma

Archive for Nisan 2013

KLL PROGNOZ FAKTÖRLERİ

Posted by Kadri Yamaç Nisan 27, 2013

Kronik Lenfositik Lösemi Prognoz Faktörleri 

İyi Kötü
Evre Binet A (Rai 0–I) Binet B, C (Rai II–IV)
Cinsiyet Kadın Erkek
Lenfosit katlanma süresi Yavaş Hızlı
Kİ görünümü Nodüler Diffüz
Kromozomlar Del 13q14 Del 17p
CD38 Negatif Pozitif
ZAP Düşük Yüksek
LDH Normal Artmış
Reklamlar

Posted in Sınıflamalar | Leave a Comment »

intravasküler büyük B hücreli lenfoma

Posted by Kadri Yamaç Nisan 24, 2013

İntravasküler Büyük B Hücreli lenfoma WHO 2008 sınıflamasına göre ekstranodal büyük B hücreli bir lenfomadır. Nadiren T hücreliler de bildirilmiştir.
Tümör hücreleri küçük damarların lümeninde çoğalır. Belirtilerinin karmaşık oluşu nedeniyle klinik olarak tanısı güç bir hastalıktır.
Orta-ileri yaşlarda görülür. Agressif seyirlidir. Hastalar genellikle evre III ve IV gibi ileri aşamada gelirler.
Her organı tutabilir, ama en sık santral sinir sistemi ve cilt tutulumu görülür. Ateş, kilo kaybı, terleme gibi sistemik semptomlar sıktır.
Santral sisinir sitemine ait pek çok belirti arasında şu belirtiler sayılabilir: Duyu ve motor kayıplar, meningoradikülit, paresteziler, afazi, dizartri, hemiparezis, myoklonus, geçici görme kaybı, vertigo, bilinç bozuklukları.
Cilte lezyonları arasından şunlar vardır: ağrılı endure eritematöz erupsiyon, morumsu plaklar, ülsere nodüller, palpable purpura, mavi-kırmızı palpable nodüler renk değişiklikleri, küçük, kırrmızı palpable noktalar.
Histolojik incelmede küçük damarların malign lenfositler tarafından yaygın oklüzyonu görülür. Malign hücrelerin periferik kan yaymasında görülmesi nadirdir.
Tedavisinde antrasiklin tabalı CHOP, R-CHOP gibi protokoller verilir.

Posted in Sınıflamalar | Leave a Comment »

CİLT LENFOMALARI

Posted by Kadri Yamaç Nisan 17, 2013

CİLT LENFOMALARI

Lenfomalar cildi primer veya sekonder olarak tutabilir. Tanı aşamasında cilt dışında tutulum göstermeyen lenfomalar için “primer cilt lenfoması” terimi kullanılır. Primer cilt lenfomaları B veya T lenfosit kaynaklı olabilir.

Sınıflamalarında epey karışıklıklar olan cilt lenfomaları için günümüzde 2005 tarihli WHO-EORTC [World Health Organization  (WHO) – European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)] – sınıflaması kullanılmaktadır.

WHO-EORTC, primer cilt belirtileriyle giden cilt lenfomaları sınıflandırması.

T-hücreli ve NK-hücreli cilt lenfomaları
   Mikozis fungoides
   MF varyantları and alt türleri

 • Folikülotropik MF
 • Pagetoid reticulozis
 • Granulomatöz gevşek cilt
   Sézary sendromu
   Erişkin T-hücreli lösemi/lenfoma
   Primer kutanöz CD30+ lenfoproliferatif hastalıklar

 • Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma
 • Lenfomatoid papulozis
   Subkütan pannikülit-benzeri T-hücreli lenfoma
   Extranodal NK/T-hücreli lenfoma, nazal tip
   Primer kutanöz periferik T-hücreli lenfoma, açıkça belirtilmemiş/unspecified

 • Primer kutanöz agresif epidermotrofik CD8+ T-hücreli lenfoma (geçici/provisional)
 • Kutanöz γ/δ T-hücreli lenfoma (geçici/provisional)
 • Primer kutanöz CD4+ küçük/orta-boy pleomorfik T-hücreli lenfoma (geçici/provisional)
B-hücreli cilt lenfomaları

 • Primer marjinal zone B-hücreli cilt lenfoması
 • Primer folikül merkez cilt lenfoması
 • Primer diffüz büyük B- hücreli cilt lenfoması, bacak tipi       
 • Primer diffüz büyük B- hücreli cilt lenfoması, diğer
 • İntravasküler büyük B- hücreli lenfoma

 

Prekürsör hematolojik tümör

 • CD4+/CD56+ hematodermik tümör (blastik NK-hücreli lenfoma)

Posted in Cilt Lenfomaları | Leave a Comment »