Lenfoma

Profesyoneller için Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma

Archive for the ‘Sınıflamalar’ Category

KLL PROGNOZ FAKTÖRLERİ

Posted by Kadri Yamaç Nisan 27, 2013

Kronik Lenfositik Lösemi Prognoz Faktörleri 

İyi Kötü
Evre Binet A (Rai 0–I) Binet B, C (Rai II–IV)
Cinsiyet Kadın Erkek
Lenfosit katlanma süresi Yavaş Hızlı
Kİ görünümü Nodüler Diffüz
Kromozomlar Del 13q14 Del 17p
CD38 Negatif Pozitif
ZAP Düşük Yüksek
LDH Normal Artmış
Reklamlar

Posted in Sınıflamalar | Leave a Comment »

intravasküler büyük B hücreli lenfoma

Posted by Kadri Yamaç Nisan 24, 2013

İntravasküler Büyük B Hücreli lenfoma WHO 2008 sınıflamasına göre ekstranodal büyük B hücreli bir lenfomadır. Nadiren T hücreliler de bildirilmiştir.
Tümör hücreleri küçük damarların lümeninde çoğalır. Belirtilerinin karmaşık oluşu nedeniyle klinik olarak tanısı güç bir hastalıktır.
Orta-ileri yaşlarda görülür. Agressif seyirlidir. Hastalar genellikle evre III ve IV gibi ileri aşamada gelirler.
Her organı tutabilir, ama en sık santral sinir sistemi ve cilt tutulumu görülür. Ateş, kilo kaybı, terleme gibi sistemik semptomlar sıktır.
Santral sisinir sitemine ait pek çok belirti arasında şu belirtiler sayılabilir: Duyu ve motor kayıplar, meningoradikülit, paresteziler, afazi, dizartri, hemiparezis, myoklonus, geçici görme kaybı, vertigo, bilinç bozuklukları.
Cilte lezyonları arasından şunlar vardır: ağrılı endure eritematöz erupsiyon, morumsu plaklar, ülsere nodüller, palpable purpura, mavi-kırmızı palpable nodüler renk değişiklikleri, küçük, kırrmızı palpable noktalar.
Histolojik incelmede küçük damarların malign lenfositler tarafından yaygın oklüzyonu görülür. Malign hücrelerin periferik kan yaymasında görülmesi nadirdir.
Tedavisinde antrasiklin tabalı CHOP, R-CHOP gibi protokoller verilir.

Posted in Sınıflamalar | Leave a Comment »